AM Doradcy sp. z o. o.
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Zarządzanie nieruchomościami publicznymi i komercyjnymi

Spółka AM Doradcy Sp. z o. o. oferuje pełen zakres usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi. Do niedawna naszym prestiżowym Klientem był Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, który w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powierzył nam nadzór nad obiektami dziedzictwa narodowego – multimedialnym Muzeum Fryderyka Chopina zlokalizowanym w zabytkowym Zamku Ostrogskich w Warszawie, zabytkowym Parkiem Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, w tym obiektami obsługi turystów oraz Centrum Chopinowskim - siedzibą Instytutu – biurowcem klasy A zlokalizowanym w śródmieściu Warszawy, który łączy funkcję administracyjną i komercyjną. W obiektach, prócz funkcji wystawienniczo-muzealnej i biurowej, funkcjonują prestiżowe lokale gastronomiczne oraz handlowe. Łączna powierzchnia obiektów przekracza 10.000 m2, zaś sam zabytkowy Park to ponad 6 ha niepowtarzalnej w swoim charakterze flory.

Nasze usługi stanowi kilka wzajemnie powiązanych ze sobą grup czynności:

Aspekt techniczny - utrzymanie techniczne budynku; prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego; nadzór nad służbami serwisowymi, o ile serwis nie jest realizowany przez nas; nadzór wielobranżowy nad realizowanymi pracami remontowymi i adaptacyjnymi.

Aspekt marketingowy - obsługa i pozyskiwanie najemców, monitoring ruchu klientów w obiekcie, strategia promocji obiektu uwzględniająca projekty BTL i ATL, implementacja działań marketingowych.

Aspekt finansowy - analiza kondycji finansowej najemców, prognoza zdarzeń – rekomercjalizacja, generowanie przychodu z części wspólnych (sprzedaż okazjonalna i sezonowa), fakturowanie czynszu oraz opłat dodatkowych, windykacja czynszowa, analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowania obiektu, sprawozdawczość finansowa i podatkowa.

Aspekt prawny – negocjowanie nowych warunków i renegocjowanie warunków zawartych umów, bieżąca windykacja należności przedsądowa i sądowa oraz komornicza.

 

Wykonujemy wszelkie czynności zapewniające sprawną eksploatację zarządzanych obiektów, w szczególności:

 1. Czynności związane z przejęciem w zarząd nieruchomości:
  protokolarne przejęcie dokumentacji administracyjnej, dokumentacji budowy i powykonawczej dotyczącej nieruchomości, w tym między innymi: dokumentacji technicznej budynku, instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu i urządzeń, kart gwarancyjnych, decyzji urzędu o dopuszczeniu budynków do użytkowania, aktualnych protokołów przeglądów technicznych, Książki Obiektu Budowlanego, dokumentacji administracyjnej, dokumentacji eksploatacyjnej. Prowadzimy i aktualizujemy przekazaną nam dokumentację. Wykonujemy wszystkie prawem przewidziane czynności utrzymania obiektów w ciągłym ruchu.
 2. Czynności związane z bieżącym administrowaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości:
  prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego; terminowe kontrole techniczne, okresowe przeglądy nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz przepisów uzupełniających, tj. rozporządzeń, polskich norm oraz z wytycznymi wynikającymi z dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń zainstalowanych na terenie nieruchomości; kontrola i nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw mediów, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych; techniczne utrzymanie instalacji w budynku; kontrola i nadzór nad usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości; kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków – usuwanie awarii siłami własnymi; zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości, przygotowywanie zestawień ofertowych; pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielem nieruchomości; przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości mających na celu weryfikację pracy pozostałych dostawców usług dla nieruchomości oraz stan obiektów, dokonywanie odczytów liczników mediów; całodobowe pogotowie administratorów i służb technicznych; stały nadzór nad firmami obsługującymi nieruchomość, zapewnienie ciągłości dostaw mediów do nieruchomości, organizacja ochrony nieruchomości, utrzymanie czystości obiektów poprzez nadzór nad firmami zewnętrznymi bądź siłami własnymi – zapewnienie należytego stanu sanitarno–epidemiologicznego; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami zleconymi przez właściciela, egzekwowanie jego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi; nadzór nad ubezpieczeniem budynków i prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego.
 3. Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową:
  prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości; przygotowywanie projektów budżetów nieruchomości; sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych; sporządzanie niezbędnej dokumentacji podatkowej, prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą o rachunkowości.
 

© AM Doradcy Sp. z o. o., ul. Kondratowicza 18/71, 03-285 Warszawa, KRS: 0000315879, NIP: 701-017-47-51, REGON: 141618825

projekt i realizacja: infoza.net